Voornemens kabinet ten behoeve van de WIA, begroting 2019 en verder!

 

Het huidige kabinet is voornemens om ook degene die 80-100% arbeidsongeschikt zijn verklaard in het kader van de WIA te verplichten om na afloop van de loongerelateerde uitkering te verplichten 50% van de restcapaciteit met arbeid te gaan benutten. Deze maatregel zou als doel hebben om ook die groep arbeidsongeschikten aan het werk te krijgen met als resultaat minder uitkering te behoeven te betalen. Het is maar de vraag of deze maatregel doel zal treffen, aangezien deze categorie uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt het moeilijkst aan het werk zullen kunnen komen.

Gevolg voor de betrokkene is echter, dat de uitkering, indien niet wordt voldaan aan deze eis 10% (100-/-80 :2) van de resterende arbeidscapaciteit te benutten met arbeid, terug kan zakken naar het sociaal minimum. Velen zullen hierdoor in de problemen kunnen komen en schulden (denk aan aflossing hypotheek) kunnen hiermee alleen maar door gaan ontstaan. Het is de zoveelste maatregel die als doel zou moeten hebben minder uitkeringen te behoeven te verstrekken.

Deze maatregel is natuurlijk een gotspe, nu onlangs uitgebreid duidelijk is geworden hoe UWV functionarissen om gaan met Polen die een WW uitkering werd toegekend en verzuimen om adequaat te handelen, waardoor er mogelijk vele euro’s ten onrechte aan uitkering zijn uitbetaald.

Naast deze maatregel wil het kabinet het Schattingsbesluit zo aanpassen dat meer personen (ook met een hoog loon toen die nog werkten) na 104 weken ziekte minder snel een WIA uitkering kunnen gaan krijgen. De arbeidsdeskundige zal namelijk bij de uiteindelijke loonvergelijking (want dat is de WIA keuring eigenlijk) het verdiende loon  moeten gaan vergelijken met het hoogste loon dat voor de functies geldt die via de computer van het UWV zullen worden geselecteerd. Velen zullen daarom bij de aanvraag om een WIA uitkering minder snel een uitkering gaan krijgen of sneller een gedeeltelijke uitkering.

Het is maar de vraag of deze zoveelste aanpassingen daadwerkelijk effect zullen gaan hebben. De enige manier om duidelijkheid te krijgen indien het u treft is bezwaar tegen het besluit van het UWV aan te tekenen.