Letselschade en de Zorgcoördinator

In de letselschadeafhandeling wordt men ongewild geconfronteerd met (jeugdige) slachtoffers waarvoor door een derde partij aansprakelijkheid is erkend. Het slachtoffer en de directe omgeving (lees gezin) wordt daardoor geconfronteerd met veel verschillende disciplines en hierdoor ongetwijfeld met veel vragen. Coördinatie is in dergelijke situaties gewenst.

De zorgcoördinator wordt ingezet en overlegt, met alle betrokken partijen, op geheel objectieve gronden, ten aanzien van de hierna te noemen onderwerpen en ondersteunt de direct betrokkenen in praktische maar tevens juridische en sociaal maatschappelijke zin. Doel van de coördinatie is ontlasting van de betrokkenen waardoor bij hen weer energie vrijkomt om het eigen leven en/of eigen werk zo goed als mogelijk weer op te pakken.

De onderwerpen waarop de zorgcoördinator zich ondermeer kan richten zijn:
• Wet verbetering Poortwachter (WVP) en ziekteverzuimbegeleiding
• WAO/WAZ/WIA/WAJONG/WMO/PGB/ZVW/AKW/TOG/WLZ
• Onderwijs vervoer, aanpassingen op de onderwijsplek, onderwijssoort, klassenassistente
• Ondersteuning bij extern wonen, bijvoorbeeld FOKUS-woning of anderszins met een PGB

Ten behoeve van al deze onderwerpen zal de zorgcoördinator de noodzaak beoordelen, zo nodig de aanvragen verzorgen en begeleiden en indien van toepassing en gewenst bezwaar dan wel beroep instellen tegen afwijzingen dan wel toekenningen die niet naar tevredenheid zijn verricht.

De zorgcoördinator zal de noodzakelijke huisbezoeken afleggen (aanvullend kan ook begeleiding plaats vinden bij contacten met bijvoorbeeld een gemeente of de school of medisch specialisten. Ten behoeve van deze huisbezoeken worden rapportages opgesteld en aan alle partijen toegezonden.

De zorgcoördinator biedt steun op maat gesneden.