CBBS een black box september 2005.

Rapport van de Stichting tot bescherming van arbeidsongeschikten (inmiddels opgeheven)

Op deze pagina kunt u informatie uit 2005 vinden over onder andere het keuringssysteem, het zogenaamde CBBS, van het UWV. Met dit systeem wordt de uitkering van arbeidsongeschikten bepaald. Wij zijn van mening dat door met dit systeem te keuren betrokkenen thans nog steeds de kans lopen eerder arbeidsgeschikt te worden verklaard.

Graag beschermen wij alle in Nederland en daarbuiten wonende arbeidsongeschikten danwel toekomstig arbeidsongeschikten, tegen onrechtvaardige besluiten danwel beleid van Nederlandse publiek- en/of privaatrechtelijke instellingen en/of (rechts) personen.

Dit onderwerp is van belang omdat zij die afhankelijk zijn van een WIA-uitkering hiermee te maken krijgen.

De bestuursrechter heeft grenzen voor wat betreft de beoordeling van een voorgelegde zaak. Ondanks dat het een eigen onderzoeksmogelijkheid heeft zijn het vooralsnog eerst de grenzen van het geding die bepalen waarover de bestuursrechters uitspraken kunnen doen.
Als een partij daarbij aan kan tonen dat zaken niet juist zijn afgehandeld, zal deze daartoe die bewijzen moeten aanleveren zodat het voordeel van de twijfel aan de vorderende partij toekomt. In het geding waar het het CBBS-systeem betrof konden geen van de betrokken partijen voldoende bewijzen aanleveren m.b.t. het feit dat het CBBS-systeem een twijfelachtig systeem was/is als belangrijk instrument om mensen te beoordelen.

Het CBBS-keuringssysteem staat los van alle regelgeving en wetten. Zo heeft het systeem invloed op de herbeoordelingen en zal ook zijn werking blijven behouden als de WIA is ingevoerd.

De Raad heeft in het hiervoor aangehaalde geding met alle documenten (zij het beperkt) die nu eenmaal in dat geding voorhanden waren getoetst of het UWV schip de juiste koers vaart en kan behouden.
De Stichting heeft na een diepgaand onderzoek vastgesteld of de machinekamer van het schip (het claimbeoordelingsproces) optimaal geëquipeerd is zijn werk goed te doen en getoetst hoe het UWV schip de juiste koers behoudt.

Thans heeft de Stichting -naar het vooralsnog meent- hoogstwaarschijnlijk bewijzen/gegevens voor een gedeelte bovenwater kunnen krijgen en zou in rechtelijke procedures door haar onderzoek aangetoond kunnen worden, dat het CBBS systeem geen adequaat systeem is om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vast te stellen omdat het hart (lees de machinekamer) daarvan ondeugdelijk is. Wij voeren echter geen gedingen en wensen dat ook niet te gaan doen.

Wij wensen met dit rapport haar doel uit te voeren en dat is bescherming van alle arbeidsongeschikten in Nederland en daar past een enkele procedure voor één enkele cliënt niet bij. Dit laten wij over aan anderen die wellicht met dit rapport in de hand hun recht op een juiste uitkering kunnen afdwingen. Garanties daartoe kunnen wij uiteraard niet geven.

Wij menen hiermee onze verantwoordelijkheid te hebben genomen en vragen nu aan de politiek een passend antwoord:
1e of het gerechtvaardigd is met een dergelijk systeem mensen te blijven keuren;
2e of de (toekomstige) Nederlandse arbeidsongeschiktheidspopulatie opgezadeld kan/mag worden met een onzekere tijd totdat de Centrale Raad van Beroep (als het ooit tot een geding komt waarbij dit rapport als bewijsvoering kan dienen) uiteindelijk een uitspraak heeft gedaan en waarvan de afloop thans niet kan worden voorzien.

In de volgende pdf-bestanden vindt u het rapport “CBBS een black box” en de reactie van de minister van Sociale Zaken nadat de gehele Tweede Kamer dit rapport had voorgelegd aan minister De Geus.

Klik hier om het rapprt ‘ CBBS een black box’ te bekijken.

Klik hier om de reactie van de minister van Sociale Zaken te bekijken nadat de hele Tweede Kamer het rapport had voorgelegd aan minister De Geus

Den Haag, 08 september 2005.
Namens het bestuur van de Stichting tot Bescherming van Arbeidsongeschikten, L.A.M. de Groot Heupner, voorzitter.

Schermafbeelding 2015-08-02 om 17.53.58