AWBZ / WMO

Dit zijn de regelingen die voorzien in een ondersteuning bij langdurig of blijvende ziekte danwel (aangeboren) aandoeningen waardoor volledige of nagenoeg volledige zorg/ondersteuning noodzakelijk is geworden.
Ook hierbij ontvangt de rechthebbende na vaststelling van het recht door de gemeente of het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) of het Zorgkantoor een besluit dat voor bezwaar vatbaar is. Het kan daarbij gaan om verblijf in een instelling, een vorm van ondersteuning of een voorziening die beperkingen geheel of gedeeltelijk opheft. Denk daarbij aan een woningaanpassing of een scootmobiel / rolstoel.

Van belang hierbij is de kennis van de jurisprudentie alsmede de regelingen en wetten. Zo is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een raamwet die verwijst naar de gemeentelijke verordening waarin per gemeente geregeld wordt waarop men recht heeft. Dit is een veelal onwenselijke situatie waarbij rechtsongelijkheid meer regel is dan uitzondering. Kennis van de jurisprudentie is hierbij van vitaal belang echter het kiezen van een juiste strategie is evenzo van belang hierbij. Ook ten aanzien van de benodigde AWBZ-zorg wordt er door verschillende CIZ-organen aangaande een zelfde soort situatie anders beslist hetgeen ook rechtsongelijkheid in de hand werkt.Van belang hierbij is de kennis van ziektebeelden en de beleidsregels van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).